Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.

Geachte lezer/lezeres,

Sinds 15 juni 2015 verhuurt onze vennootschap het pand Schaepmanstraat 1 te Katwijk aan Stichting De Brug Midden-Nederland.
De Brug verleent vanuit een christelijke grondslag hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen en andere psychiatrische en psychische aandoeningen.

De hulpverlening bestaat uit tal van activiteiten.
De belangrijkste zijn: behandeling van verslaafden met het doel hen te helpen van hun verslaving af te komen en begeleiding aan mensen met een verslaving en psychiatrische stoornis (met en zonder verslavingsproblemen). Verder verleent De Brug hulp aan partners en ouders van verslaafden, re-integratie voor mensen uit detentie en uit een verslavingskliniek (project van Platform Kocon). Opvang en begeleiding geschiedt in eigen inloophuis en op straat van zowel ex-verslaafden als van mensen zonder verslavingsachtergrond.
Een deel van de werkzaamheden wordt vergoed door ziektekostenverzekeraars, een deel door gemeenten en rijk.
Ook een trouwe achterban van vrienden en sponsoren draagt bij.
Een ruime en deugdelijke huisvesting is voor De Brug onmisbaar.
Met dank voor de inzet en hulp van de gemeente Katwijk en bijgestaan door vrijwilligers die belangeloos hun
kennis en ervaring ter beschikking hebben gesteld is aan de Schaepmanstraat 1 te Katwijk een compleet nieuw onderkomen voor De Brug verrezen.
Door de financiering van veel particuliere participanten en de Stichting Spaarbank Fonds Katwijk e.o. is de eigenaar van het pand, De Brug Barnabas B.V.,
in staat om de huisvestingkosten voor Stichting De Brug Midden-Nederland laag te houden.
Daarbij komt dat veel instellingen, bedrijven en particulieren zich hebben ingezet om de inrichting van het gebouw betaalbaar te houden.Het is een eenvoudig gebouw geworden, maar wel een gebouw waarmee De Brug een nieuwe stap kan zetten om haar missie inhoud te geven.

Deze website heeft ten doel de participanten en geldschieters te informeren over de financiele zaken met betreffende de huur van het pand.

In het beveiligde deel van deze website, te vinden onder "participanten", is onder andere de jaarrekening 2020 gepubliceerd.

Wij danken u voor de interesse in onze vennootschap en zullen uw vragen op info@debrugbarnabas.nl graag beantwoorden.

Hoogachtend, B.A. van Duijn, directeur